TJÄNSTER

Fornlämningar och andra delar av vår gemensamma kulturmiljö är skyddade enligt Kulturmiljölagen (KML, SFS 1988:950).
Det innebär att man måste man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen innan en sådan plats kan bebyggas eller exploateras. Som villkor kan Länsstyrelsen besluta att det måste företas en arkeologisk åtgärd före byggnationen. Vanligen står exploatören eller byggföretaget för de arkeologiska kostnaderna.

Arkeologiska insatser sker ofta i flera steg beroende
på vilken kunskap som finns om en viss fornlämning eller en kulturmiljö. Efter beslut från Länsstyrelsen utför vi arkeologiska utredningarförundersökningar och undersökningar enligt KML. Vi utför även skadedokumentation, fornvård, besiktningar och återställning av skadade fornlämningsmiljöer.

Hör av dig direkt till oss om du behöver hjälp med utmarkering av fornlämningar på plats. Det kan till exempel vara aktuellt om en ledningsgata ska röjas från sly. Vi hjälper också till med att ta fram planeringsunderlag i form av kulturmiljöanalyser och förstudier. Sörmlands Arkeologi AB  producerar även skylt- och informationsmaterial.

Kunskapsförmedling står i fokus hos oss, både till en bred allmänhet eller till mer specifika grupper. Du kanske vill beställa en föreläsning eller en kurs?  Vi skräddarsyr efter dina behov oavsett om det rör en skolklass, din lokala hembygdsförening eller ett större program.  Vi ser också förmedlingsarbetet som en självklar del av större arkeologiska undersökningar.